LJG Twente is er ook voor U.

28 maart 2023 | 6 Nisan 5783

Privacyreglement

Privacyreglement

De verklaring

Privacyreglement Liberaal Joodse Gemeente Twente

Wij, de LJG Twente, onderdeel van het Kerkgenootschap Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom gevestigd te Amsterdam, zien het als een belangrijke verantwoordelijkheid om de privacy van de aan ons door leden, donateurs, participanten aan activiteiten en anderszins aan ons toevertrouwde persoonsgegevens goed te beschermen. In deze verklaring lichten wij graag toe welke gegevens wij van u opslaan en hoe wij die gebruiken en beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. U kunt denken aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres zijn persoonsgegevens.

Met welk doel en wat voor persoonsgegevens verwerken wij van u?

1. De op het inschrijfformulier en de ledenlijst van de LJG vermelde persoonsgegevens (namen; geslacht; geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens; huwelijkse staat; gegevens kinderen; beroep; jaartijden; telefoonnummers; emailadressen; interesses e.d.) worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het voeren van de ledenadministratie en ledenlijst;

- Uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen;

- Het verstrekken van een abonnement op Joods Nu via Stichting Levend Joods Geloof en het Verbond;

- Het uitnodigen voor festiviteiten en activiteiten;

- Het sturen van felicitaties en/of attenties ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen alsmede het berichtgeven omtrent deze bijzondere gebeurtenissen aan leden van de gemeente via email of drukwerk;

- Het bieden van pastorale hulp in daarvoor in aanmerking komende gevallen;

- Het door het bestuur of de kiescommissie benaderen van leden voor het bekleden van posities binnen de LJG, zoals commissieleden of bestuursleden, of organisaties waarbinnen de LJG vertegenwoordigd is;

- Het aan u verzenden van periodieken, aankondigingen en andere informatie per post, applicatie en/of email;

- Het delen van uw gegevens t.b.v. activiteiten van een andere aan het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ) gelieerde organisaties.

 

2. De op de lijst van deelnemers aan de Joodse Basiscursus vermelde persoonsgegevens worden gebruikt voor:

- Het toesturen van inhoudelijke en organisatorische informatie gerelateerd aan de cursus.

 

3. De op de lijst van ouders/verzorgers van kinderen die deelnemen aan Talmoed Tora onderwijs vermelde persoonsgegevens van ouders en kinderen worden gebruikt voor:

- Het toesturen van inhoudelijke informatie over het onderwijs;

- Het melden van de dagen waarop onderwijs wordt gegeven en wijzigingen daarvan.   

 

4. De aan de LJG ter beschikking gestelde gegevens in het contributieformulier en andere documenten met betrekking tot (verzamel)inkomen en/of vermogen van familie-eenheden worden gebruikt voor:

- Het beoordelen en controleren van de hoogte van de contributie;

- Rapportage aan de Kascommissie (KC) over het contributiesysteem en de opbouw van het ledenbestand (dit geschiedt op anonieme basis);

- Het (actief) benaderen voor het doen van giften, al dan niet vanuit een Bijzondere Fondsenwervingscommissie (BFC);

- Het (actief) benaderen voor het opnemen van de LJG Twente in de nalatenschap.

 

5. De informatie over uw jaarlijkse contributie en de giften kan gebruikt worden voor het uitnodigen van leden voor bijzondere activiteiten en voor het werven van verdere fondsen (giften, legaten, nalatenschap).

 

6. Voor het per e-mail aan u verzenden van nieuwsbrieven, aankondigingen van evenementen, uitnodigingen e.d. met betrekking tot activiteiten in en buiten sjoel vragen wij uw expliciete toestemming. Uw e-mailadres wordt dan opgenomen in het daarvoor bestemde bestand. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze vorm van communicatie.

 

7. Indien u zich registreert voor een evenement (bijv. een concert, een lezing of een Oneg Sjabbat) zullen we uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) gebruiken om u te registreren voor het evenement en u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot het evenement. Indien van toepassing koppelen wij uw naam aan een ontvangen betaling per bank om te verifiëren dat voor het betreffende evenement betaald is. Indien u nog niet aangemeld bent voor ons mailbestand, zullen wij u toestemming vragen om uw gegevens in onze mailinglijst op te nemen, zodat wij u over toekomstige evenementen kunnen informeren.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Verstrekken wij gegevens aan derde partijen?

We delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij

(i) dit delen van persoonsgegevens plaatsvindt in het kader van het afnemen/verstrekken van diensten en informatie die u aanvraagt (zoals het abonnement van Joods Nu bij Stichting Levend Joods Geloof).

(ii) de veiligheid van onze synagoge en/of onze leden daartoe noopt (dit betekent dat persoonsgegevens verstrekt kunnen worden aan politie, marechaussee, bewaking, Bij Leven en Welzijn en/of andere beveiligingsinstanties).

(iii) er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

(iv) wij anderszins wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Hierbij zal telkens grote zorgvuldigheid betracht worden.

(v) wij gebruik maken van een externe ICT-Beheerder dan wel cloud-dienstverlener. Wanneer wij gebruik maken van externe dienstverlening en deze derden toegang nodig hebben tot persoonsgegevens om deze diensten uit te voeren, zijn wij met hen de contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeengekomen om te zorgen dat deze derden uw gegevens alleen gebruiken of verwerken voor de met ons afgesproken doeleinden.

Wat verwerken wij via onze websites?

Voor de website van de LJG kan gebruik worden gemaakt van analytische tools om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden.

Wij verwerken van al onze websitebezoekers:

- Het IP-adres;

- Cookies.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u verschillende rechten uitoefenen om uw privacy te waarborgen. Deze zijn:

1. Recht op informatie - U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit Privacy Reglement hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

2. Recht op inzage - U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u verwerkt hebben.

3. Recht op correctie - U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

4. Recht om bezwaar te maken - U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

5. Recht op dataportabiliteit - U hebt het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machineleesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt bewaren in een database van u of van een andere partij.

6. Recht op beperking - U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen.

7. Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen - U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen.

8. Recht om een klacht in te dienen - U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via secretaris@ljgtwente.nl of per post (zie contactinformatie).

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we u een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Functionaris voor de Gegevensverwerking van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom via het mailadres: privacy@verbond.eu .

Daarnaast hebt u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit privacyreglement kan gewijzigd worden op basis van nieuwe of aanvullende wetgeving of nieuwe ontwikkelingen bij de LJG. Dit Reglement is bijgewerkt op: 31 maart 2022. Contactinformatie: Als u een vraag, verzoek of klacht hebt over onze omgang met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via secretaris@ljgtwente.nl of per post aan de LJG Twente.

Contactinformatie Functionaris voor de Gegevensbescherming

Edwin Stokvis FG-nummer: FG008405 privacy@verbond.eu

Nieuws

Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

maart

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31